کل نماهای صفحه

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

قیام سراسری ایران-ارتش آزادیبخش ملی ایران- پیامهای رهبر مقاومت مسعود رجوی دی۹۶

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
جملاتي از پيام شماره 5 آقای مسعود رجوی ـ 19دي
ـ  شاه سلطان ولايت، تيغ و تقاص وتهديد؛ ديگر اثر ندارد.
ـ  كفتار عمامه دار ولايت با صورتي سرخ شده از سيلي هاي قيام و آتش خشم ملت؛ به صحنه آمد تا به مهره ها و مزدوران هراسان نظام اطمينان خاطر بدهد كه اين بار هم مانند سال 88 و سال 78 از سرنگوني جان به در خواهند برد و نبايد از «صدهانفر اخلالگر و تخريب كننده» ... بيمناك باشند!
ـ خليفه درهم شكسته ارتجاع؛  به گونه اي تحميلي و ترسان؛ به نقش ارتش آزادي و عملكرد مجاهدين ومقاومت سازمان يافته؛ تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگوني؛ گواهي داد.
ـ خامنه اي نتيحه گيري كرد؛ حساب مجاهدين را از بقيه جدا كنيد؛ يعني كه اعدام و قتل عام بايد گردند تا ديگر كسي مثل آنها جرات سرنگون كردن و ريشه كني اصل ولايت فقيه را به خود ندهد.
 ـ ولي فقيه «بي چاك و دهان» و «برق از سر پريده» كه هم چون «سگ سوزن خورده» لرزان و پريشان عليه فرزندان رشيد ملت ايران پارس مي كند. از تشكيلات و سازماندهي ومقاومت سازمان يافته به غايت مي ترسد و در آن به عيان سرنگوني محتوم خود و رژيمش را مي بيند.
ـ او (خامنه اي) بهتر از هركس مي داند كه «مجاهدين» و «شبكه اجتماعي قيام»   و «كانون هاي شورشي» و «هزار اشرف» به راستي زن و مرد جنگ و رزم آوران صحنه وميدانند. جز خلق قهرمان و  بپاخاسته از احدي طرح و فرمان نمي گيرند،
ـ درمورد تامين هزينه هاي مجاهدين چه در ايران؛ چه درمنطقه و چه در سطح بين المللي؛ توسط عربستان حتي در حد يك ريال هم؛ خامنه اي سراپا دروغ و مزخرف مي گويد.
ـ ولي فقيه ارتجاع در سخن پراكني خود 4بار از اهانت قيام كنندگان به پرچم  و آتش زدن پرچم؛ تخريب و آتش زدن و سوزاندن مسجد؛ دشنام دادن به قرآن و اسلام ناله سر داد؛ همه مي دانند كه پرچم و مسجد و اسلام و قران دروغ و بهانه است اين ها ابزار كار و اسامي مستعار خليفه كذاب جور و ستم است هم مي دانند كه از روز بالا گرفتن قيام و به زير كشيدن و لگد گوب كردن و آتش زدن عكسهاي خامنه اي بود كه همه شبكه هاي تلويزيوني رژيم پرچمشان را به دستور او آرم ثابت قرار دادند. از اين رو هم مي دانند كه زخم هاي درمان ناپذير خليفه ارتجاع از رگبار شعارهاي مرگ بر خامنه ايست كه اكنون اجتماعي وتوده گير شده  و دانش آموزن نوجوان و نونهال را هم فرا گرفته است.
ـ آفرين بر همه قيام آفرينان و قهرمانان كانونهاي شورشي و ارتش آزاديبخش ملي و شعارهاي ملي و ميهني و انقلابي آنها كه رژيم را به لرزه در آورده است:   
«خامنه اي حيان كن؛ ممكلت را رها كن!»
«مرگ بر خامنه اي»
«مرگ بر روحاني»
«شعار هر ايراني؛ مرگ بر خامنه اي ـ روحاني»
«توپ؛ تانك؛ فشفشه؛ آخوند بايد گم بشه»
«حكومت اخوندي سرنگون سرنگون»
«مي جنگيم ؛ مي ميريم؛ ايران را پس مي گيريم»
«واي به روزي كه مسلح شويم»

ـ تلاش بيهوده خامنه اي براي تئوري بافي درمورد تفكيك بين حقوق و مطالبات اقتصادي مردم از حقوق و مطالبات سياسي؛ دجالگري محض است.
ـ خامنه اي مي خواهد بر غصب و سرقت نخستين و بالاترين حق كه حق حاكميت جمهور مردم است؛ سرپوش بگذارد.
ـ خامنه اي مي خواهد ولايت و حاكميت آخوندي را كه نامشروع ترين است؛ مشروع جلوه بدهد؛ از اين رو  نيازمند اين است كه مبارزه و مجاهدت در برابر اين غصب و سرقت بزرگ در حكومت شريران و غارتگران را «حركات وحشيانه و تخريبگرانه يك گروه» جلوه بدهد.
ـ سرقت حق حاكميت مردم؛ در پس پرده دين و اسلام و مسجد و قران؛ ام الفسا و علت العلل مشكلات و مسائل اقتصادي است. اما خليفه ارتجاع مي خواهد معلول را به جاي علت قالب كند. از اين رو نيازمند تفكيك مطالبات اقتصادي مردم از مطالبات سياسي است.... مشكلات اقتصادي در اين حاكميت سياسي؛ هيچ راه حل و پاسخي پيدا نمي كند.
ـ وقتي مشكلات اقتصادي تلنبار و بغرنج و پيچيده شد؛ خواه و ناخواه به سياست و بحران سياسي راه مي برد و شرايط عيني را براي قيام و انقلاب آماده مي كند. خليفه درهم شكسته از همين مي ترسد و نوميدانه در دايره بسته اقتصادي به نرمش و چرخش ولايت مدارانه روي آورده است اما هيچ برون رفتي ندارد و سر خود را به سنگ مي كوبد.
ـ در يازدهم تيرماه گذشته؛ براي همه مجاهدين و افسران ارتش آزاديبخش ملي، در همه جا و در همه كشورها، كارزار سرنگوني شماره9 اعلام شد؛ اين كارزارها مسئوليت پذيري و تعهدي است در برابر خلق و خالق كه چراغ راهنماي مجاهدين در يك زمانبندي مشخص است....
اكنون در كمال خوشوقتي و افتخار؛ همچنان كه دشمن هم گواهي كرده است؛ مي توان گفت كه كارزار شماره ۹در داخل ميهن اشغال شده و در سطح منطقه اي و بين المللي به هدف هاي خود رسيده است.
ـ  از همان «ماه ها قبل» كه خامنه اي گفته است؛ دركارزار «سين ـ ۹» اين تعهد دروني اعلام شده بود كه همه شرايط آماده است و تا آنجا كه به موسسان چهارم بر مي گردد بايستي منتهاي تلاش خود را به عمل بياورد كه رژيم منفور ولايت به چهل سالگي نرسد.
ـ حال بگذاريد كه ولي فقيه ارتجاع دوباره و صدباره ما را از سر بريده بترساند؛ شاه مجاهدين را سر بريد اما پس از ۷سال خودش سرنگون شد. شيخ نيز ۳۶سال است كه مجاهدين را اعدام وقتل عام مي كند؛ صبر كنيد؛ ببينيم در اين مصاف كدام طرف ماندگار و كدام طرف سرنگون مي شود؟
ـ مافكر مي كنيم كه خلق قهرمان و جبهه خلق؛ مقاومت و قيام خلق و مجاهد خلق بر استبداد ديني غلبه خواهد كرد.
ـ ما به حاكميت آخوندي مي گوييم: «بترسيد؛ بترسيد؛ ما همه با هم هستيم
ـ آري، ما هم مي گوييم كه از مرگ و از اعدام و قتل عام قوي تريم؛ هرگاه كه درو مي شويم دوباره با رويش جوانه ها پربارتر از جا بر مي خيزيم. قيام مي كنيم و به براندازي بنا و بنياد دشمن كه همان اصل ولايت فقيه باشد ادامه مي دهيم.
ـ اكنون رويش پر بار جوانه هاي قيام را درجاي جاي ميهن مجروح و اشغال شده مي توان ديد از خراسان تا لرستان و خوزستان؛ از كرمانشاه تا  اصفهان و تهران؛ از آذربايجان تا كردستان و سيستان و بلوچستان از اراك تا  قم و همدان ، از ايلام تا كرمان و مازندران ؛ از دورود تا ايذه و تويسركان .... درود درود  برخلق و ميهن و بر زيباترين وطن خجسته باد.


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
اذعان خلیفه درهم شکسته ارتجاع به قیام و آتش خشم ملت
گواهی تحمیلی به نقش ارتش آزادی و عملکرد مقاومت سازمان یافته
 تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگونی
شاه سلطان ولایت! تیغ و تقاص و تهدید دیگر اثر ندارد


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۴-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۶ دی۱۳۹۶

موقعیت انقلابی استراتژي قیام و سرنگونی و ضرورت هوشیاری دربرابر نیرنگ های ارتجاعی استعماری

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۳-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
جواب به خامنه ای خلیفه ارتجاع در یک کلام  این است:
 شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آتش جواب آتش


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
پیام رهبر مقاومت تحت عنوان ارتش آزادیبخش شماره ۲ از سیمای آزادی پخش شد  در این پیام رهبر مقاومت ضمن درود به شهیدان درود دستورات محوری مهمی برای یگانهای ارتش آزادیبخش در داخل میهن صادر کردند
من جمله از جوانان شورشی خواستند:

دراولین فرصت شوراهای #مقاومت رادرهمه محلات و #شهرها وروستاها تشکیل وباکمک تیمهادسته ها ویکانهای #ارتش_آزادیبخش_ملی کنترل مراکز وداویر حکومتی مخصوصا #رادیووتلویزیون را بدست بگیرند

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی

روز سوم قیام سراسری ایران- ۹ دی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱-پیام رهبر مقاومت مسعود رجویارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی  
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱
پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
شنبه گسترش چشمگیر قیام در سراسر میهن اشغال شده بخصوص بعد از پیام رهبر مقاومت و فراخوان او به قیام و پیامهای حاضر حاضر یگانهای ارتش آزادیبخش در داخل ایران در تاریخ به ثبت رسید 
مسعود رجوی: قیام بالا بلند ملت ایران خجسته و مبارک باد
افعی کبوتر نمی زاید. اصلاح و اعتدال در رژیم ولایت فقیه یک سراب است
از پاتکهای دشمن زبون او نترسید و نا امید نشوید
آتش قیام را به هر قیمت روشن و پرفروغ نگهدارید
آمادگی برای دفع شر مزدوران بسیج و لباس شخصی
دستور محوری : تشکیل تیمها و دسته ها و یکانهای ارتش آزادیبخش ملی


هم وطنان آزاده و جوانان شورشگر باید در اولین فرصت
شوراهای مقاومت را در همه محلات و شهرها و روستاها
تشکیل بدهند و با کمک تیمهادسته ها و یکانهای
ارتش آزادیبخش ملی کنترل مراکز و دوایر حکومتی
مخصوصا رادیو و تلویزیون را به دست بگیرند

مسعود رجوی ۹دی۹۶

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

قیام سراسری ایران-مجموعه کامل پیامهای خانم مریم رجویفراخوان به اقدام فوری ملل متحد برای آزادی دستگیرشدگان قیام سراسری
فراخوان به اقدام فوری ملل متحد برای آزادی دستگیرشدگان قیام سراسری

فراخوان به اقدام فوری ملل متحد برای آزادی دستگیرشدگان قیام سراسری
شلیك به تظاهركنندگان، دستگیری‌های جمعی و قتل زیر شكنجه از مصادیق جنایت علیه بشریت است

مریم رجوی، خواستار اقدام فوری دبیركل، شورای امنیت ملل متحد و كشورهای عضو و هم‌چنین كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگان‌های ذیربط بین‌المللی، برای آزادی بلادرنگ دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران و تعیین تكلیف مفقودان شد.

وی افزود آتش گشودن به روی تظاهركنندگان، دستگیری‌های جمعی و به‌شهادت‌رساندن زندانیان زیر شكنجه كه این روزها توسط دژخیمان نظام ولایت فقیه در شهرهای مختلف ایران جریان دارد، بدون تردید از مصادیق جنایت علیه بشریت است و از سوی جامعه بین‌المللی اقدام فوری می‌طلبد. سكوت در برابر این جنایت‌ها، فاشیسم دینی حاكم بر ایران را در ادامه و استمرار این جنایات جری‌تر می‌كند
طی دو هفته اول قیام سراسری مردم ایران، دست كم هشت هزار تن از قیام‌آفرینان، توسط پاسداران و نیروهای سركوبگر دستگیر شدند و شماری زیادی از آنان مفقود شده‌اند و خبری از آنان نیست. ۹۰درصد دستگیر‌شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵در صد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند. شماری از این زندانیان در تهران و شهرهای مختلف كشور مانند تهران، اراك و سنندج و زنجان، زیر شكنجه به شهادت رسیدند.
  دی۹۶ سخنان مریم رجوی در اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت
  دی۹۶ سخنان مریم رجوی در اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت

اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي ۲۳و۲۴ دی ۱۳۹۶با حضور رئيس‌جمهور برگزيدة شورا برگزار شد.

خانم رجوي در سخنان افتتاحیه خود پس از خوش آمدگفتن به اعضاي شورا و ناظراني كه در نخستين روز اجلاس شركت داشتند، به مردم به پاخاسته ایران و قیام شکوهمند سراسری درود فرستاد و گفت:
در آغاز اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت ، درود می فرستیم به قیام‌آفرینان دلیر که در ۱۴۲ شهر ایران برای سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه به پا خاسته اند.

به‌‌ شهیدان سرفراز قیام، به‌ هزاران جوانی که دستگیر شده اند و مورد توهین و آزار و شکنجة پاسداران خامنه‌ای قرار گرفته اند و به ویژه به زنان و دختران جسوری که در این قیامها و در مقابله با رژیم و عوامل سرکوبگرش فعال و پیشتاز بوده اند، درود می فرستیم و برای تجلیل از قیام کنندگان بی‌باک و ادای احترام به‌ شهیدان یک دقیقه کف می زنیم.

خانم رجوی افزود: قیام ایران چند حقیقت مهم را به ‌همه نشان داد.

اثبات شد که جامعه ایران لبریز از اعتراض و عصیان علیه حاکمیت آخوندهاست و هم‌چنان که پیش از این، بارها گفته‌ بودیم، قیامهای کمین کرده در دل این جامعه برای سرنگونی آخوندها بی‌تابی‌ می‌کنند.

در این قیام بازهم اثبات شد که رژیم در منتهای ضعف و بی‌ثباتی است.

اثبات شد که با وجود سرکوبهای وحشیانه، بروز قیامها در ابعاد سراسری کاملاً امکان پذیر است.

اثبات شد که نیروی ازخودگذشته‌یی در سراسر ایران وجود دارد که برای به‌پاخاستن و خلق چنین قیام‌هایی آماده است. و چنان که مسعود گفت: «از جرقه حریق برخاسته است و همگان هزار کانون شورشی را در جای جای میهن اسیر و اشغال شده به‌چشم می‌بینند».

بله، اثبات شد که رژیم، در ترس از همین قیامها ، به‌جنگ و کشتار در سوریه و سایر کشورهای منطقه پناه برده است. و قدرت نماییهای دروغین این رژیم، از جمله اعزام نیرو به کشورهای منطقه، سرپوش بحران‌زدگی همین رژیم در داخل ایران و عجزش از حل مسایل داخل ایران است.

اثبات شد که مردم ایران از هردو جناح رژیم بیزارند و قیام ایران نمایش اصلاح طلبی قلابی و اعتدال شیادانه را به زباله‌دان انداخت. و هم چنان که گفته بودیم، اثبات شد که رژیم ولایت فقیه در مرحله سرنگونی است».

بحثهای پیش از دستور و بخش عمدة دستور کار اجلاس دو روزة شورا بر روی قیام سراسری که روز پنجشنبه ۷دی در مشهد و چند شهر دیگر خراسان فوران کرد و به سرعت به ۱۴۲شهر در سرتاسرخاک میهن گسترش یافت، تمرکز داشت.

در این بحثهای فشرده، اعضای شورا به رخداد ها، ویژگیها، زمینه ها و پیامدهای قیام پرداختند. فصل مشترک و قدر مسلم بحثها در این خلاصه می شد که قیامهای شکوهمند دیماه ۹۶ در طی دوهفته چنان تحولی در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورده که دیگر نه جامعه ایران، نه رژیم حاکم، نه روابط این رژیم با منطقه و جهان، به شرایط قبل از این قیامها- که از سوی محققان صاحبنظر واجد مشخصه های«یک انقلاب کامل» توصیف شده است ـ برنخواهد گشت.

  دی۹۶ سخنان مریم رجوی در اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت
  دی۹۶ سخنان مریم رجوی در اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت

مریم رجوی
گلوبوس: اپوزیسیون به خوبی سازمان‌یافته در تبعید، رهبری کاریزماتیک دارند
پایگاه اینترنتی گلوبوس کرواسی ـ بوسنی نوشت:‌ در حالی که رسانه‌های بین‌المللی، سیاستمداران و تحلیلگران متفق‌القول هستند حکومت ظالمانه‌ای که در سال 57 در ایران سر کار آمده است اکنون در معرض خطر سرنگونی است، این بار نیز دست به سرکوب تظاهرکنندگان زده است، در مقابل اما این بار ، یک اپوزیسیون به خوبی سازمان‌یافته در تبعید وجود دارد که دارای رهبری کاریزماتیک یعنی مریم رجوی است.این اپوزیسیون که با هدف سرنگونی رژیم ایران و استقرار دولتی مبتنی بر جدایی از دولت فعالیت می‌کند، نقش بسیار فعالی در تظاهراتها داشته است.


هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قيام مردم ایران اعلام همبستگی كرد

هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قيام مردم ایران اعلام همبستگی كرد

روز پنجشنبه۲۱ دی (۱۱ژانويه ۲۰۱۸) هیأتی از پارلمان اروپا به رياست آقاي ريچارد چارنسكي، نايب رئيس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان؛ و با حضور آقاي خوزو روداش، عضو كميته خارجي پارلمان و وزير دفاع سابق كرواسي با مریم رجوی، در اورسور اواز ديدار و گفتگو كردند.
نمايندگان پارلمان اروپا تأكيد كردند ما در شرايطي كه مردم ایران براي احقاق حقوق خود به‌پا خاسته‌اند، به اين‌جا آمده‌ايم تا حمايت و همبستگي نمايندگان پارلمان اروپا را با مقاومت تحت رهبري شما و با قيام مردم ایران ابراز كنيم و از طريق شما به مردم ایران بگوييم كه در مبارزه‌تان عليه رژيم آخوندي در كنار شما هستيم.
 خانم مریم رجوی در ملاقات با هیأت پارلمان اروپا
مریم رجوی در اين ديدار، ضمن تشريح آخرين تحولات مربوط به قيام سراسري مردم ایران عليه فاشيسم ديني حاكم تأكيد كرد براي اين رژيم شمارش معكوس آغاز شده است و هيچ گريزي از سرنگوني محتوم ندارد. فريادهاي ميليون‌ها جوان در سراسر كشور كه خواستار پايان‌گرفتن ديكتاتوري مذهبي و استقرار دموكراسي در ایران هستند، هيچ آينده یي براي اين رژيم باقي نگذاشته است.
مریم رجوی با اشاره به ابعاد دستگيري‌ها و جنايت‌های رژيم آخوندي در زندان‌ها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با اين رژيم، نه تنها نقض پايه‌یي‌ترين ارزش‌هايي است كه اتحاديه اروپا خود را مدافع آن مي‌داند، بلكه هر گونه سرمايه‌گذاري روي اين رژيم رو به سقوط، محکوم به شكست است. وي از مواضع نمايندگان پارلمان اروپا از گروه‌هاي مختلف سياسي در دفاع از مقاومت ایران عليه نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از مقاومت قدرداني كرد و آن را پايه مستحكمي براي روابط مردم ایران و مردم اروپا بعد از سرنگوني آخوندها توصيف كرد.
ريچارد چارنسكي در اين ديدار گفت: تظاهرات اخیر یکبار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سال‌هاست توسط مقاومت ایران دنبال می‌شود، نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای، اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر، گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران». او هم‌چنین «بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئيس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندها»تاکید کرد.
آقاي روداش تأكيد كرد: «من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاش‌هایشان برای پایان‌دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران، ابراز می‌دارم. مردم ایران به‌صراحت همه جناح‌های درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادی‌های بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالی‌که اعتراض‌کنندگان، تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند، غیر قابل قبول است. 
دبير خانه شوراي ملي مقاومت ایران  ۲۱ دی ۱۳۹۶ (۱۱ژانویه ۲۰۱۱)


پیام مریم رجوی به هموطنان آزاده در تظاهرات واشینگتن در حمایت از قیام ایران
پیام مریم رجوی به هموطنان آزاده در تظاهرات واشینگتن در حمایت از قیام ایران

در قسمتی از پیام آمده است:
من از جامعه جهانی می‌خواهم که:
1. حق مشروع مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاكم و استقرار آزادی و حاكمیت مردم را به رسمیت بشناسد.
2. رژیم ایران را به خاطر كشتار و دستگیری‌های جمعی تظاهركنندگان بی‌دفاع و بی‌سلاح،‌ قویاً محكوم و مورد مؤاخذه قرار دهد.
3. قطع اینترنت و شبكه‌های اجتماعی محكوم و دسترسی آزادانه عموم مردم به اینترنت تضمین شود.
4. رژیم آخوندی را به خاطر نقض سیستماتیك حقوق بشر از جمله قتل عام ۱۳۶۷ و كشتار قیام كنونی مورد تحریم قرار دهد.
هموطنان عزیز،

قیامی كه هم اکنون در میهن اسیر من برپاست، قیامی است برای آزادی و دمکراسی و برابری، قیامی است برای عدالت اجتماعی و این جنبش و قیامی است تا پیروزی.

پیام مریم رجوی به هموطنان آزاده در تظاهرات واشینگتن در حمایت از قیام ایران

قیام‌آفرینان، تاریخچه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با ایران را ورق زدند
اگر ايستادگی كنيد جهان با شما و در كنار شما خواهد ايستاد

برگزاری جلسه شورای امنیت در باره ایران و نفس پايان‌دادن به سكوت در باره ايران و در هم شكستن ديوار ستبر چهار دهه مماشات، ثمره قيام و خون شهيدان و رنج اسيران است چرا كه تابه‌حال دولت‌های بزرگ جهان به‌سرکوب وحشیانه مردم ما و به‌ اعدام ۱۲۰هزار مجاهد و مبارز، چشم بسته بودند. اما جوانان و مردم قيام‌آفرين، اكنون در نخستين قدم، تاريخچه شورایامنيت و سازمان ملل در رابطه با ايران را ورق زدند. اين نشان مي‌دهد که جوانانیكه در خیابان‌های ایذه، دورود، تویسرکان، قهدریجان و جوي‌آباد اصفهان و ۷۵شهر ديگر بپاخاستند، مي‌توانند و بايد تاريك‌ترين صفحه تاريخ ايران را ورق بزنند. همچنان‌كه مسعود گفته است : «اگر ايستادگی كنيد جهان با شما و در كنار شما خواهد ايستاد».
قیام‌آفرینان، تاریخچه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با ایران را ورق زدند

پیام مریم رجوی در هفتمین روز  قیام ایران- ۱۳دی ۱۳۹۶
پیام مریم رجوی در ششمین روز  قیام ایران- ۱۳دی ۱۳۹۶

مریم رجوی: تمام هموطنان‌ را به پیوستن به‌امواج خروشان آزادی‌خواهی فرامی‌خوانم
به‌شهیدان‌ سرفرازتان در دورود و تویسرکان و نورآباد و ایذه و شاهین‌شهر و قهدریجان و همايونشهر و جوی آباد اصفهان هزاران سلام!

قیام‌آفرینان،
دختران و پسران قهرمان ایران!
به‌پاخاستگانی که چهره شهرهای ایران را با نور آزادی‌خواهی و حق‌طلبی روشنایی بخشیده‌اید، دست مریزاد که زمین را در زیر پای رژیم پوسیده ولایت فقیه به‌لرزه درآورده‌اید.
به‌شهیدان‌ سرفرازتان در دورود و تویسرکان و نورآباد و ایذه و شاهین‌شهر و قهدریجان و همايونشهر و جوي‌آباد اصفهان هزاران سلام!
شما ملت ایران را به‌آرزوهای سرکوب شدة‌ صد ساله‌اش نزدیک کرده‌اید. شما نشان دادید که ایران رهاشده از ولایت فقیه و استبداد دینی ممکن است.
ملت‌های به‌خون کشیده‌شده از ستم ولایت فقیه در خاورمیانه، از سوریه تا عراق و افغانستان برای پیروزی شما دست به‌دعا برداشته‌اند.
هر کس که در سراسر دنیا. مدافع آزادی و دمکراسی است، به‌شما امید بسته‌ است و جهان صدای مظلومیت شما را می‌شنود و دولت‌‌ها و مجامع بین‌المللی یکی پس از دیگری قیام شما را تحسین و حمایت می‌کنند.
شهیدان ملت ایران،‌ از قهرمانان دهه۶۰ و زندانیان قتل‌عام‌شده سال۶۷ تا به‌پاخاستگان قیام‌های سال ۸۸ و شهیدان اشرف و لیبرتی به شما چشم دوخته‌اند.
شما فرزندان ستارخان‌ و مصدق و حنیف‌نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.
امروز خامنه‌ای سردژخیم ولایت فقیه و همدستان‌‌اش به‌تهدید شما رو آورده‌اند. آن‌ها بیلان جنایت‌های خود را تبلیغ می‌کنند. نیروهای نظامی خود را برای مقابله با خیزش‌ سراسری مردم ایران بسیج کرده‌اند.
مزدوران موسوم به‌اصلاح‌طلب‌ و اعتدال‌چی‌شان که از هیچ خدمتی به‌ولایت خون‌آشام فقیه فروگذار نکرده‌اند، حالا پرده‌ها را کنار زده، خواستار سرکوب مردم آزادی‌خواه می‌شوند.
آن‌ها به‌هر تقلایی دست می‌زنند، تا پیوستن فزاینده مردم به‌صفوف شما را متوقف کنند. اما در پس این تهدیدها، سراپای رژیم زیر فشار وحشتی عظیم به‌خود می‌پیچد.
ولایت فقیه با وجود همه قدرت‌نمایی‌هایش، گرگ کاغذی است و در برابر قیام شما دوام نمی‌آورد.
زیرا قدرت تعیین‌کننده شمایید. زیرا که بی‌شمارانید؛ زیرا که روز به‌روز بیشتر می‌شوید و وقتی که دست‌در‌دست هم، متحد و یگانه و صمیمی به‌پیش می‌تازید، اراده متحد شما بر هر قدرتی غلبه می‌کند.
آخوندها گمان می‌کنند که با بستن اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، قيام شما از پیشروی و گسترش باز می‌ماند. اما نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند که اين قلب‌های به‌هم پیوسته شما و درد و رنج مشترک شماست که پیام حرکت و خیزش را به‌همه جا می‌برد و شهرها را یکی پس از دیگری به‌خیزش در می‌آورد.
تمام هموطنان‌ را به‌برخاستن و پیوستن به‌امواج خروشان آزادی‌خواهی در سراسر ایران فرا می‌خوانم.
هموطنان بلوچ‌ و کرد و عرب و ترک و بختیاری و لر و ترکمن‌ و قشقایی،
هموطنان اهل سنت،
هموطنان ساکن روستاها و حومه‌ها و حلبی‌آبادهای سراسر ایران!
این قیام از آن شما و برای شماست. فرزندان قیام‌آفرین شما در میدان قطعی‌‌ترین نبرد در حال ورق‌زدن صفحه تاریک تاریخ ایران‌اند، به‌یاری‌شان برخیزید!
هموطنان عزيز، خواهران و برادرانم،
قيام‌كنندگان و ارتش محرومان و غارت‌شدگان را در خيابانها تنها و بي‌دفاع نگذاريد. اكنون زماني است كه كارگران، كشاورزان، بازاريان، كارمندان، معلمان، پزشكان و پرستاران و استادان و اقشار گوناگون به حمايت از آنها بپردازند. اين قيامي است متعلق به تمام مردم اسير و آزاديخواه ايران. هيچ فرصتي را براي حمايت و پيوستن به زنان قهرمان و دليرمرداني كه در خيابانها مي‌جنگند و سينه سپر‌كرده‌اند از دست ندهيد. در هر كجا كه مي‌توانيد به تحصن و اعتصاب در كارخانه‌ها و ادارات و محيط‌هاي كار روي بياوريد تا دنيا اعتراض عموم مردم ايران را به حاكميت منفور آخوندی ببيند و صداي خلق در زنجير را بشنود.
چنان که مسعود گفت:‌ ایران زمین و خلق‌ اسیرش به‌پاخاسته و صبح نزدیک است. و پيام هاي او در اين روزها بهترین راهگشا و روشنترین راهنمای عمل است.
قيامي كه شما به پا كرده ايد، قیامی است قیامی است برای آزادی و دمکراسی و برابری و جدايي دين از دولت. قیامی است برای عدالت اجتماعی و این جنبش و قیامی است تا پیروزی.
سلام بر همه شما.
سلام بر آزادی.

پیام مریم رجوی در پنجمین روز  قیام ایران- ۱۱دی ۱۳۹۶

پیام مریم رجوی در پنجمین روز  قیام ایران- ۱۱دی ۱۳۹۶

انعکاس صدای آمریکا: مریم رجوی: شما مردم نشان دادید که آتش زیر خاکستر هستید

پیام مریم رجوی -روزچهارم قیام سراسری
 مریم رجوی :  میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد
قیام‌کنندگان دلیر در سراسر ایران،
زنان و مردان شجاعی که در روزهای هفتم و هشتم دی با خیزش خود، عطر آزادی را در شهرهای ایران پراکندید، سلام بر شما و سلام بر شهرهای عزیز ما که تحت اشغال آخوندها برای آزادی به‌جنب و جوش درآمده‌اند و علیه فقر و گرسنگی و بیکاری برخاسته‌اند.
سلام بر کرمانشاه، همدان، خرم‌آباد، قم، اصفهان، ، رشت، ساری، قزوین، ‌شیراز، اهواز، سبزوار، قوچان، بجنورد، قائم‌شهر و زاهدان و سلام بر مشهد، نیشابور، کاشمر، قوچان، بیرجند، شاهرود، و یزد.
شما نشان دادید که با‌ وجود همه سرکوب‌ها و کشتارها و بگیر و ببندها، قیام و جنبش مردم ایران، آتش زیر خاکستر است و در کمین آخوندها ایستاده است.
شما فریاد زدید: مرگ بر خامنه‌ای، سید علی حیا كن مملكتو رها كن، ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، می‌می‌ریم، می‌می‌ریم ایران را پس می‌گیریم و سوریه را رها كن فكری به حال ما كن.
شما نقطه عطفی در جنبش اعتراضی مردم ایران خلق کردید که دوران پایانی این رژیم را اثبات می‌کند.
شما نشان دادید که قیام و اعتراض مردم ایران علیه تمامیت رژیم است و هر جناح جنایت‌کار و دزد و فاسد حاکم را نفی می‌کند. شما نشان دادید که مردم ایران از جنگ‌افروزی و دخالت جنایت‌کارانه آخوندها در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین بیزارند و نشان دادید پایان دادن به گرانی و چپاول و آزادی‌کشی و انواع تبهکاری‌های رژیم ولایت فقیه، تنها یک راه دارد و آن به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی است.
تظاهرات شما، رژیم را مات و مبهوت کرده است. روحیه بی‌باک و نترس شما تحسین همه را برانگیخته است.
زنان قیام‌کننده که در بسیاری صحنه‌ها پیشتاز بودند، مایه افتخار ایران و ایرانی شده‌اند.
حالا زمان گسترش و جهش کانون‌های شورشی و برپایی هزار اشرف برای آزادی است.
همه هموطنان در سراسر ایران را به‌برخاستن و پیوستن به‌این خیزش فرا می‌خوانم
هم‌چنان که مسعود گفته است: «حق و آزادی را به رایگان به هیچ ملتی هدیه نمی‌كنند. باید برای آن قیمت داد. این تمام مسأله است».
آری، دیو ولایت فقیه را می‌توان در هم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد
و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد.
آخوندها باید بروند. حاكمیت از آن مردم ایران است
سلام بر قیام‌کنندگان در سراسر میهن، سلام بر آزادی. 

پیام مریم رجوی -روزسوم قیام سراسری


پیام مریم رجوی در چهارمین روز  قیام ایران- ۱۰دی ۱۳۹۶

مریم رجوی: سلام به‌شهیدان راه آزادی در قیام مردم دورود


مریم رجوی: سلام به‌شهیدان راه آزادی در قیام مردم دورود

روز شنبه قیام آزادی‌خواهانه مردم دورود به‌خون فرزندان این شهر رنگین شد.

بر اثر شلیک‌ پاسداران قساوت پیشه خامنه‌ای،‌ قلب‌های آنها از حرکت ایستاد، تا قلب بزرگ قیام برای آزادی هم‌چنان پر تپش و جوشان و در حرکت بماند.

آن‌ها به‌پاخاستند و از جان و خون خود بها پرداختند تا این وطن دوباره وطن شود.

آن‌ها به‌پاخاستند تا چنان که در شعارهایشان گفته‌اند ایران را از آخوندهای اشغالگر پس بگیرند.

آن‌ها به‌پا خاستند تا رویای آزادی، برابری و دمکراسی را به واقعیت تبدیل کنند.

به‌خانواده‌های شهیدان و به‌مردم دورود و استان لرستان و هموطنان‌مان در سراسر ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم.
جوشش خون آن‌ها بی‌تردید خیزش مردم را بیش از پیش شعله‌ور خواهد کرد.
این خون‌ها و همه جراحت‌ها و صدماتی که در سه‌روز گذشته به‌فرزندان ما در قیام‌های سراسر کشور وارد شده، تنها بر عزم قیام‌آفرینان خواهد افزود.
خامنه‌ای و جنایت‌کاران دست‌پرورده او نخواهند توانست آتشی را که از دل‌های پردرد مردم ما زبانه کشیده خاموش کنند.
آن‌ها به کشتار دست می‌زنند. شرکت‌کنندگان در تظاهرات را دستگیر می‌کنند.
و به‌انواع تقلاها برای سرکوب مردم رو می‌آورند. زیرا در برابر جنبش آزادی‌خواهی ایران عاجزند. زیرا سراپای رژیم‌شان از فرط وحشت به‌خود می‌لرزد.
اما در مقابل آن‌ها، خیزش و جنبش عمومی با قدرت به‌پیش می‌تازد و هر روز شهرهای بیشتری را فرا می‌گیرد.
امروز نسلی به‌میدان آمده است که چیزی برای از دست دادن ندارد. زیرا تمام آزادی‌ها و حقوق و دارایی‌اش را رژیم ولایت فقیه به‌بند کشیده و به‌غارت برده است. و این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی.
شهیدان مردم درود زنده و حاضرند. آن‌ها در صف مقدم هر تظاهرات و قیامی در تمام شهرهای ایران می‌رزمند و در هر خروش و فریادی علیه رژیم ولایت فقیه صدای آن‌ها شنیده می‌‌شود.
سلام بر شهیدان مردم درود
سلام بر آزادی.
پیام مریم رجوی در چهارمین روز  قیام ایران- ۱۰دی ۱۳۹۶
پیام مریم رجوی در دومین روز  قیام ایران- ۸دی ۱۳۹۶

خانم رجوي طی پیامی عموم مردم بويژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پيوستن به قيام
 «نه به گراني» فراخواند و گفت: ديكتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملي و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد

پیام مریم رجوی -روز دوم قیام سراسری
پیام مریم رجوی -روز دوم قیام سراسری
پیام مریم رجوی در اولین روز  قیام ایران- ۷دی ۱۳۹۶

پیام مریم رجوی -روز اول قیام سراسری

 
پیام مریم رجوی -روز اول قیام سراسری 
مریم رجوی : قیام قهرمانانه امروز خواست عموم مردم برای سرنگونی آخوندها را بازتاب می‌کند

از صبح امروزپنجشنبه ۷دی، هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به افزایش روزانه و افسارگسیخته قیمت كالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری مشهد دست به تجمع زدند و به سمت حرم امام رضا راهپیمایی كردند. جمعیت در طول راهپیمایی هر لحظه بیشتر می‌شد.
قبل از شروع تجمع، شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی در محل حاضر بودند. ولی مردم آنها را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. با ادامه تظاهرات، نیروهای سركوبگر به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور به سمت جمعیت مبادرت کردند، اما مردم و جوانان به مقابله پرداختند و گازهای اشک‌آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند.
تظاهرکنندگان شعار می‌دادند «مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل می‌شه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین».
تظاهرات اعتراضی مشابهی در نیشابور، كاشمر، بیرجند، شاهرود، نوشهر و بسیاری دیگر از شهرهای ایران برگزار شد.
مریم رجوی به مردم قهرمان مشهد و نیشابور و كاشمر و بیرجند و شاهرود که با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، علیه گرانی و بیكاری و فساد قیام كرده و با نیروهای سركوبگر به مقابله پرداخته‌اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود. وی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد بپاخیزند. وی افزود قیام قهرمانانه امروز در بخشهای وسیعی از ایران، بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دمكراسی و حاكمیت مردمی یك خواست ملی و سراسری است.
مریم رجوی گفت در حالی‌كه اكثریت قاطع مردم ایران از فقر و تورم و بیكاری رنج می‌برند، بخش عمده ثروت و درآمدهای كشور، هزینه دستگاههای نظامی و امنیتی و جنگ افروزی و مداخلات منطقه‌یی می‌شود و یا توسط سردمداران رژیم، چپاول و به حسابهای بانكی آقازاده‌ها سرازیر می‌شود، لذا تا این رژیم بر سركار است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود و تنها راه خلاصی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی رژیم آخوندی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۷ دی ۱۳۹۶

مطالب مرتبط به قیام سرایری دی ماه ۱۳۹۶

روزشمار کامل قیام - این لینک تا روز پیروزی بروز میشود
آرشیوی از شناسائي مزدوران حکومتی در قیام دی ماه در سراسر میهن